Latkes

( Chaim FRANK, 1986)

 

 

Soge mame, wie host gemacht di latkes du?

 

 --  Fun groje kartokes, un mit wajn mehl!

 

Is do ojn alz, wo nemst far latkes derzu?

 

--  Nejn, chdarf noch an ej mit zelogen gel,

     nochdem a gutn Leffl wajn malz,

     mit noch epe a klejns pizele salz!

 

Izt wej ich, wo is der mames kostbarer mi,

un wi di grojn latkes wern gemacht,

wen sej lign ot do inem fajers brotnder bri,

un mir sej hungerdik en, chanukke banacht.

 

 

Y